VEDTÆGTER

Vedtægter for Folkemøde Randers

§ 1. Foreningens navn er Folkemøde Randers.

§ 2. Foreningens formål er at arrangere et årligt folkemøde om lokaldemokrati og borgerinddragelse.
Visionen for Folkemøde Randers er at samle borgere igennem den demokratiske samtale, og foreningens mission er at inspirere og engagere borgere til samarbejde og dialog, på tværs af politisk ståsted, med fælles mål om en bedre fremtid. Gennem vision og mission ønsker Folkemøde Randers at skabe værdier og selvværd for Randers og dens borgere, og derigennem styrke den positive selvforståelse som borgere i Randers Kommune.

§ 3. Enhver demokratisk organisation, forening, parti, politisk liste, selvejende institution eller
privat virksomhed med tilknytning til Randers kan tilslutte sig Folkemøde Randers som medarrangør.

§ 4. Alle medarrangører kan udpege 2 medlemmer til Eventgruppen, der står for den overordnede koordinering af forløbet af Folkemøde Randers. Eventgruppen mødes mindst en gang i kvartalet.

§ 5. På sit første møde efter et Folkemøde Randers evaluerer Eventgruppen årets møde og udpeger en styregruppe på 5-7 personer, der skal koordinere samarbejdet om næste års Folkemøde Randers. Styregruppen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

§ 6. Styregruppen har ansvaret for den praktiske afvikling af Folkemøde Randers i samarbejde med
andre medlemmer fra Eventgruppen, der påtager sig særlige opgaver. Styregruppen skal desuden forberede Eventgruppens møder, der indkaldes og ledes af formanden. Styregruppen mødes efter behov.

§ 7. Eventgruppen indkaldes ekstraordinært, såfremt 2 medlemmer af styregruppen eller repræsentanter for 5 medarrangører anmoder herom.

§ 8. Eventgruppen fastsætter tidspunktet for det kommende Folkemøde Randers. Det skal tilstræbes,
at Folkemøde Randers afvikles i midten af september. Folkemøde Randers åbnes med et fællesarrangement, som styregruppen har ansvaret for, og fortsætter de følgende dage med arrangementer, som de enkelte medarrangører er ansvarlige for.

§ 9. Styregruppen fastsætter en dato for, hvornår medarrangørerne senest skal melde deres forslag til arrangementer ind med angivelse af emne og idé om oplægsholder samt ønske til dato og tidspunkt. Styregruppen koordinerer et samlet udkast til program, som forelægges Eventgruppen.
Efter indstilling fra styregruppen udpeger Eventgruppen en datoansvarlig, der har til opgave at koordinere arrangementerne på den pågældende dato og holde styregruppen orienteret herom. Det er den datoansvarliges opgave at sikre, at der ikke afholdes arrangementer, som bidrager negativt til Folkemøde Randers. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af styregruppen.

§ 10. Kassereren varetager foreningens økonomi og sørger for ind- og udbetalinger.
Kassereren har pligt til nøje at følge udviklingen i Folkemøde Randers’ økonomi og løbende at holde Eventgruppen orienteret herom. Kassereren kan i samarbejde med formanden råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå kontrakter herom.

§ 11. Eventgruppen kan fastsætte et minimumsbeløb, som skal indbetales på foreningens konto for at deltage
som medarrangør af Folkemøde Randers. Er der ikke fastsat et minimumsbeløb, skal alle medarrangører efter evne bidrage med et beløb til dækning af fælles udgifter i forbindelse med finansieringen af Folkemøde Randers. Bidraget kan være i form af kontant støtte eller rabat på ydelser.

§ 12. Budget for Folkemøde Randers vedtages endeligt af Eventgruppen senest 1. juli.
Regnskabet forelægges for Eventgruppen til godkendelse på det første møde efter årets folkemøde.

§ 13. Regnskabet revideres af en af Eventgruppen udpeget revisor, der kan være medlem af Eventgruppen. § 14. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt Eventgruppens medlemmer.

§ 15. Opløsning af Folkemøde Randers kræver enstemmighed i Eventgruppen.
Ved opløsning skal foreningens værdier anvendes til styrkelse af lokaldemokratiet i Randers Kommune. Værdierne må ikke tilfalde partier eller politiske lister.

Vedtaget på Eventgruppens møde 13. november 2019