Borgerskab og klima

BORGERSKAB OG KLIMA

Borgerskab kommer i fremtiden til at indbefatte pligter og ansvar over for klimapolitikken med fokus på fremtidige generationer og planetens velbefindende. Vi er som borgere, gennem vores forbrug, – med til at bidrage til fremme af klimakatastrofen, klimaskyld, klimapanik og klimaskam.

I den samfundsvidenskabelige forskning og i den offentlige debat fremføres ofte en række principielle argumenter for stærkere borgerinddragelse og -dialog i politikudvikling generelt og i klimapolitikken specifikt. Hertil hører en række af det eksisterende repræsentative demokratis aktuelle udfordringer, såsom det langsigtede fald i partimedlemskab – i Danmark fra over 25% af den voksne befolkning i 1960 til under 5% i dag – samt voksende uddannelsesskævhed i Folketingets sammensætning.

Der henvises endvidere til gode erfaringer fra mange lande med at ansvarliggøre borgere og sikre demokratisk læring gennem såkaldt deliberativ, dialogbaseret borgerinddragelse. For klimaomstillingen specifikt påpeges det, at bred og forpligtende borgerinddragelse kan være med til at sikre folkelig opbakning til ambitiøse investeringer og hverdagsindgribende tiltag.

Red. Jørn Bjerre